Cảm biến nhiệt độ đường ống nước VF20T

Contact

Describe:

Thông tin chung:
Các cảm biến nhiệt độ nhúng này được sử dụng trong các hệ thống kiểm soát nước nóng hoặc nước lạnh sau đây:
- Excel5000
- Micronik 200
- MicroniK 100
- Excel cổ điển
- Excel Plus
- Excel Plus hiệu suất cao
- EMC Excel
- Cảnh báo
-  Xu hướng
hoặc các hệ thống khác sử dụng phần tử cảm biến nhiệt độ PT1000, NTC20k Ω hoặc NTC10k Ω.
Các cảm biến có giếng ngâm bằng thép không gỉ cũng thích hợp để đăng ký nhiệt độ nước uống được.
 Cảm biến nhiệt độ đường ống nước VF20T